« »

Vijeće učenika u školskoj 2017/2018. godini

Predsjednik: Selma Hadžijusufović
Potpredsjednik: Anes Muftić
Zapisničar: Esma Kasumović
Članovi:
Almina Šehić
Aris Karamustafić
Haris Bukarić
Aida Čatić
Lamija Keso
Rusmir begović
Amer Demirović
Midhat Drino
Nejra Topić
Amila Brkić
Ajla Čehaja
Nejra Mišić
Harun Čaušević
Selma Polić